Slobodný prístup k informáciam


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je zriadený na základe zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Právomoc a kompetencie RÚVZ Bardejov

 • podľa § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.
 • podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 • podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov


Možnosť získavať informácie

V dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod,
v piatok v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod na týchto pracoviskách:

 • Sekretariát regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu
 • Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
 • Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie
 • Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
 • Oddelenie hygieny detí a mládeže
 • Oddelenie epidemiológie
 • Oddelenie výchovy k zdraviu
 • Osobný úrad, referát hospodársko-technických činností
Písomne, ústne, elektronická pošta podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z.z.
Žiadosť možno podať na sekretariáte regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu RÚVZ Bardejov, Kuzmányho 18 e-mailom bj.sekretariat@uvzsr.sk, telefonicky 054/4880722, ústne u Ing. Heleny Hrozekovej - zástupkyňa regionálnej hygieničky.


Podanie opravného prostriedku

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.


Postup vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií

Informácie sa sprístupňujú podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z.z. ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním, telefonicky, poštou, elektronickou poštou a v lehotách podľa § 17 uvedeného zákona (najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti)


Úhrada za sprístupnenie informácii

Úhrada nákladov za poskytnutie informácii je uvedená v sadzobníku úhrad.


Poznámka: Smernica, ktorou sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uverejnená na www.ruvzbj.sk

Prílohy:
Smernica
Sadzobník úhrad
Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva
Banner nového porálu

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk.

Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Informácie COVID-19

Informácie ku COVID-19 môžete získať na telefónnych číslach 0917121946, 054/4880702, 054/4723905, 054/4880701
alebo na e-mail adrese bj.epida@uvzsr.sk    


pondelok - piatok od 8.00 - 11.30 | 12.30 - 15.00 hod.

Informácia k medzinárodným očkovacím preukazom

Regionálne úrady verejného zdravotníctva aktuálne nemajú kompetenciu vydávať potvrdenia o očkovaní proti COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy. V súvislosti s potvrdením o očkovaní proti COVID-19, vydáva takýto doklad napríklad vakcinačné centrum, kde je osoba očkovaná. Medzinárodný očkovací preukaz v Slovenskej republike štandardne vydávajú centrá pre cudzokrajné choroby. Pokiaľ ide o tzv. Zelené pasy, ktoré sú reakciou na pandémiu COVID-19, tie sú v súčasnosti v štádiu riešenia na nadrezortnej úrovni.