Konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR týmto informuje podnikateľské subjekty a verejnosť, že poradenstvo a konzultácie je možné si individuálne dohodnúť so zamestnancami na týchto telefónnych číslach:

Organizačný útvar Telefónne číslo e-mail
Sekretariát, spojovateľ 054/4880722, 054/4748606 bj.sekretariat@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia
Ing. Helena Hrozeková
054/4880710, 0903641887 bj.hrozekova@uvzsr.sk
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
Mgr. Helena Kroková
054/4880705, 0911941503 bj.krokova@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
MVDr. Jana Rákossyová
054/4880714, 0903569328 bj.rakossyova@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny detí a mládeže
Mgr. Marta Fecková
054/4880713, 0911941505 bj.feckova@uvzsr.sk
Oddelenie epidemiológie
Mgr. Daniela Klimová
054/4880703, 0917121946, 054/4723905 bj.klimova@uvzsr.sk
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Mgr. Jana Müllerová
054/4880724, 054/4880716 bj.mullerova@uvzsr.sk
bj.podporazdravia@uvzsr.sk
Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva
Banner nového porálu

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk.

Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Informácie COVID-19

Informácie ku COVID-19 môžete získať na telefónnych číslach 0917121946, 054/4880702, 054/4723905, 054/4880701
alebo na e-mail adrese bj.epida@uvzsr.sk    


pondelok - piatok od 8.00 - 11.30 | 12.30 - 15.00 hod.

Informácia k medzinárodným očkovacím preukazom

Regionálne úrady verejného zdravotníctva aktuálne nemajú kompetenciu vydávať potvrdenia o očkovaní proti COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy. V súvislosti s potvrdením o očkovaní proti COVID-19, vydáva takýto doklad napríklad vakcinačné centrum, kde je osoba očkovaná. Medzinárodný očkovací preukaz v Slovenskej republike štandardne vydávajú centrá pre cudzokrajné choroby. Pokiaľ ide o tzv. Zelené pasy, ktoré sú reakciou na pandémiu COVID-19, tie sú v súčasnosti v štádiu riešenia na nadrezortnej úrovni.