Kontakt


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove
Kuzmányho 18
085 67 BARDEJOV

Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu Mgr. Ivana Klobušovská, PhD., MPH
Zástupkyňa RH a GT Ing. Helena Hrozeková
Organizačný útvar Telefónne číslo e-mail
Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu 054/4880721 bj.klobusovska@uvzsr.sk
Sekretariát, kontrolór 054/4880722
054/4748606
bj.sekretariat@uvzsr.sk
Oddelenie epidemiológie

Poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia epidemiológie
054/4880702
054/4723905
bj.epida@uvzsr.sk
0917121946 bj.klimova@uvzsr.sk
Oddelenie výchovy k zdraviu
Poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
054/4880716
bj.podporazdravia@uvzsr.sk, bj.mullerova@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov

vedúca
054/4880715 bj.hv@uvzsr.sk
054/4880714
0903569328
bj.rakossyova@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny detí a mládeže


Poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
054/4880712 bj.hdm@uvzsr.sk
054/4880713
0911941505
bj.feckova@uvzsr.sk
Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia – vedúca

054/4880710
0903641887
bj.hrozekova@uvzsr.sk
054/4880711
054/4880723
bj.hzp@uvzsr.sk
Oddelenie preventívného pracovného lekárstva a toxikológie

Poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
054/4880706 bj.ppl@uvzsr.sk
054/4880705
0911941503
bj.krokova@uvzsr.sk
Osobný úrad - vedúca 054/4880707
0903639405
bj.osobnyurad@uvzsr.sk,
bj.siroka@uvzsr.sk,
bj.htc@uvzsr.sk
Referát hospodársko-technických činností
Hlavný referent


Informatik
054/4880708 bj.harcarikova@uvzsr.sk
bj.kosarova@uvzsr.sk
web stránka www.ruvzbj.sk
Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva
Banner nového porálu

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk.

Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.

Informácie COVID-19

Informácie ku COVID-19 môžete získať na telefónnych číslach 0917121946, 054/4880702, 054/4723905, 054/4880701
alebo na e-mail adrese bj.epida@uvzsr.sk    


pondelok - piatok od 8.00 - 11.30 | 12.30 - 15.00 hod.

Informácia k medzinárodným očkovacím preukazom

Regionálne úrady verejného zdravotníctva aktuálne nemajú kompetenciu vydávať potvrdenia o očkovaní proti COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy. V súvislosti s potvrdením o očkovaní proti COVID-19, vydáva takýto doklad napríklad vakcinačné centrum, kde je osoba očkovaná. Medzinárodný očkovací preukaz v Slovenskej republike štandardne vydávajú centrá pre cudzokrajné choroby. Pokiaľ ide o tzv. Zelené pasy, ktoré sú reakciou na pandémiu COVID-19, tie sú v súčasnosti v štádiu riešenia na nadrezortnej úrovni.