Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove je zriadený na základe zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Právomoc a kompetencie RÚVZ Bardejov

  • podľa § 6 ods. 3 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.
  • podľa zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
  • podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov


Možnosť získavať informácie

V dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod,
v piatok v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod na týchto pracoviskách:

  • Sekretariát regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu
  • Oddelenie hygieny prostredia a práce (referát hygieny životného prostredia a zdravia a referát preventívneho pracovného lekárstva)
  • Oddelenie hygieny výživy a hygieny detí a mládeže (referát hygieny výživy a referát hygieny detí a mládeže)
  • Oddelenie epidemiológie
  • Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
  • Osobný úrad, referát hospodársko-technických činností
Písomne, ústne, elektronická pošta podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z.z.
Žiadosť možno podať na sekretariáte regionálnej hygieničky a generálnej tajomníčky služobného úradu RÚVZ Bardejov, Kuzmányho 18 e-mailom bj.sekretariat@uvzsr.sk, telefonicky 054/4880722, ústne u Ing. Heleny Hrozekovej - zástupkyňa regionálnej hygieničky.


Podanie opravného prostriedku

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, 085 67 Bardejov podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.


Postup vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií

Informácie sa sprístupňujú podľa § 16 zákona č. 211/2000 Z.z. ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním, telefonicky, poštou, elektronickou poštou a v lehotách podľa § 17 uvedeného zákona ( najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti)


Úhrada za sprístupnenie informácii

Úhrada nákladov za poskytnutie informácii je uvedená v sadzobníku úhrad.


Poznámka: Smernica, ktorou sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov je uverejnená na www.ruvzbj.sk

Prílohy:
Smernica
Sadzobník úhrad