Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Vzory prevádzkových poriadkov


 1. Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia
 2. Vzor prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia
 3. Vzor prevádzkového poriadku zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 4. Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti
 5. Vzor prevádzkového poriadku zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti
 6. Vzor prevádzkového poriadku telovýchovno-športového zariadenia v zariadení pre deti a mládež
 7. Vzor prevádzkového poriadku pre ubytovacie zariadenia v zariadení pre deti a mládež
 8. Vzor prevádzkového poriadku pre zariadenia starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa, zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa
 9. Vzor prevádzkového poriadku pre umelé kúpaliská – kúpanie dojčiat a batoliat
 10. Vzor prevádzkového poriadku pre základnú školu, gymnázium, SOŠ, SŠŠ, konzervatórium, ŠZŠ, PŠ, OU, ZUŠ a jazykové školy
 11. Vzor prevádzkového poriadku pre chemické laboratória pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi (prílohy H a P vety, výstražné symboly)
 12. Vzor prevádzkového poriadku pre krátkodobý stánkový / ambulantný predaj nápojov a pokrmov
 13. Vzor prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania
 14. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou azbestu
 15. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou biologickým faktorom
 16. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou elektromagnetickému poľu
 17. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu spojenú so zvýšenou fyzickou záťažou
 18. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou hluku
 19. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou chemickým faktorom a s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
 20. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou umelému optickému žiareniu
 21. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu so záťažou teplom a chladom
 22. Vzor prevádzkového poriadku pre prácu s expozíciou vibráciám

Prílohy: