Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bardejove

Právoplatné rozhodnutia


V zmysle zákona č. 42, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony, Orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.


  • Prvostupňové
  • Druhostupňové